Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Most Value en zijn opdrachtgever. Heb jij een vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je altijd graag!

Kennismakingsgesprek

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Most Value en zijn opdrachtgever. Heb jij een vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je altijd graag!

1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Most Value en zijn opdrachtgever. Most Value handelt ook onder de volgende bedrijfsnamen: Digital Agencies, Martin van Maaren of Webdesign bureau Arnhem. Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden worden aanvaard door de opdrachtgever.

2 Levering
De door partijen afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn dient de opdrachtgever Most Value schriftelijk in gebreke te stellen. Most Value dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3 Annuleren of beëindigen opdracht
In het geval dat de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept dient de opdrachtgever de uren die Most Value aan die opdracht heeft gewerkt te vergoeden tegen het geldende uurtarief.

4 Offertes en aanbiedingen
De door Most Value gemaakte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zes maanden geldig, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief BTW. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de offerte of aanbieding in die gevallen waarin er sprake is van aanvullende wensen en/of bijzondere omstandigheden waardoor er extra werk verricht is. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

5 Betalingstermijnen
Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen wettelijk vastgelegd. Deze regeling gelden zowel voor betalingstermijnen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling als voor betalingstermijnen tussen bedrijven enerzijds en overheidsinstanties anderzijds

5.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als hierboven omschreven is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

5.2. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Most Value.

5.3. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van vormgeving, DTP en drukproeven.

5.4. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

5.5. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische (e-mail) facturatie door Most Value.

5.6. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5.7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Most Value incasso- of invorderingskosten (hierna: incassokosten) in rekening. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40. De incassokosten worden in rekening gebracht vanaf de vervaldatum van de factuur. Voormelde incassokosten worden verhoogd indien opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Most Value te voldoen en Most Value is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Daarnaast geldt een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1%.

5.8. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Most Value kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Most Value een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

5.10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.11. In bovenstaande gevallen heeft Most Value voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

6 Oplevering website / internetapplicaties
Een maand na facturatie wordt de website en/of internetapplicatie als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen niet meer kosteloos uitgevoerd.

7 Kosten hosting en domeinnaamregistratie
Facturering van hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Betaling dient plaats te vinden voor de laatste dag van de eerste maand van het jaar waarover het contract loopt.

8 Consequenties van wanbetaling
Most Value behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, de website of internetapplicatie voor onbepaalde tijd te sluiten of te vervangen voor een mededeling en database diensten evenals andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de opdrachtgever.

9 Uitbesteed werk
Most Value is niet verplicht om het inschakelen van derden aan de opdrachtgever te melden, behalve in de situatie als hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

10 Eigen promotie
Most Value heeft de vrijheid om het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken. Zodra de opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar maakt zal Most Value deze publiciteit of promotie naar wens van de opdrachtgever aanpassen of beëindigen.

11 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Most Value voor schade op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van Most Value toekomende honorarium.

12 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Voordat tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dient Most Value de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

13 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

14 Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Most Value voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Al 250+ ondernemers en marketeers met een sterke online business

Partner voor development en online marketing

Hulp nodig bij het maken, verbeteren, onderhouden of optimaliseren van jouw WordPress website of webshop?

Martin van Maaren webdeveloper

Hulp nodig met WordPress?

Stuur een berichtje